SäännötHyväksytty yleisen kokouksen toimesta 3.3.2013
Hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 15.11.2013
 
1 §   YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI,   
JÄSENLIITTO  JA –PIIRI

Yhdistyksen nimi:               Pelloksen Erämiehet ry
Kotipaikka:                        Mikkeli
Kaupunki / Kunta:              Mikkeli, Itä-Suomen läänissä
Yhdistys on perustettu        syyskuun 13. päivänä 1967 ja siitä käytetään
                                        näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on                   suomi
Seura on                            Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n jäsen.
                                         Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin/piirien 
                                         sääntöjä ja määräyksiä.
 
 
2 §   SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä ;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa ;
3) metsästysampumaurheilua;
4) kenneltoimintaa ja
5) virkistyskalastusta
 
 
3 §   SEURAN TOIMINTAMUODOT
 
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita ;
2) suorittamalla riistanhoitotöitä ;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä ;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta ;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään ;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus-
    ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla
    rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) edistämällä kenneltoimintaa ja
9) edistämällä kalastustoimintaa


4 §   SEURAN JÄSENET
                     
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu  noudattamaan seuran ja  Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön  ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
 
 
5 §   JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
 
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan  seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää hirvijaosto.

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 50ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta.
Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.
 
Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite
 
Jäsen on myös velvollinen
1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä

2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

3) edistämään kalastustoimintaa ja kalastuksen hoitoa kalastuskuntien vuosittain vahvistamien velvoitteiden mukaisesti.
 
 
6 §   SEURASTA EROAMINEN
 
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle  tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 §   SEURASTA EROTTAMINEN
 
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen ;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti ;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän  kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää  lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä , tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista  hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
 
 
8 §   SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) Postitse lähetettynä kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
2) Jäsenen suostumuksella sähköpostitse tai
3) seuran virallisilla kotisivuilla ilmoitettuna.
 
 
9 §   TALVIKOKOUSASIAT
 
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    ja kaksi äänten laskijaa ;
2) Todetaan kokouksen laillisuus ;
3) Hyväksytään työjärjestys ;
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
    edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
    vahvistamisesta ;
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
    tilivelvollisille ;
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali ;
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ;
8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisen
    varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle ;
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta 
    varten.
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien
      henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
      sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
      kannattajajäsenmaksusta;
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio ;
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
      milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa 
      seuran kokouksen ratkaistavaksi ;
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin ;
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään
      kolme viikkoa ennen talvikokousta  esittämät ja kokouskutsussa mainitut
      asiat ;
15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:lle sekä  
      Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
16) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista 
      ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.10 §   KESÄKOKOUSASIAT
 
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.


11 §   SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen  8 §:ssä on määrätty.


12 §   PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.13 §   SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa  ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen  muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran  omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa  seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.14 §   SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.15 §   SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4 ) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
 
 
16 §   PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
 
 
17 §   SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 
18 §   JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että
    seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan
    suunnitelmien mukaisesti ;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti ;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran
    toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti ;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, 
    valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä
    johtokunnalle vastuullisia tehtäviä ;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta ;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle
    asettamista velvoitteista ;
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot ;
8) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n ja 
    Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta
    jo päättänyt ;
9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista ;
10) pitää seuran jäsenluetteloa  ;
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta ;
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa ;
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet ;
14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt ;
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä
      sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista ;
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat 
      sopimukset sekä
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19 §   SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT 
               

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin 
tehtävät  muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.20 §   SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreining 
i Finland ry:lle (Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisen lisäksi   
Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon Piiri ry:lle ja Riistanhoitoyhdistykselle.21 §   MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.